پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

بررسی نقش ارزشیابی کارکنان در تعالی مولفه های فرهنگ سازمانی در سازمانهای ارزش محور

چکیده هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ارزشیابی کارکنان در تعالی مولفه های فرهنگ سازمانی در سازمان های ارزش محور بوده است . روش : نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است . نمونه 306 نفر از جامعه ، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شد. یافته ها : فرضیه اصلی تحقیق با استفاده از آزمون t زوجی ، بررسی و رابطه بین ارزشیابی کارکنان و تعالی فرهنگ سازمانی اثبات شد. مقدار ضریب همبستگی به دست آمده نشان از میزان نقش متغیر ارزشیابی کارکنان و تعالی فرهنگ سازمانی بر پیشگویی کنندگی متغیر وابسته دارد. نتیجه گیری: بین تمام مولفه های ارزشیابی کارکنان که برخاسته از ارزش های اسلامی است و تعالی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد . بنابراین با انجام ارزشیابی کارکنان در سازمان های ارزش محور، مولفه های فرهنگ سازمانی نیز دچار تعالی می شود. واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، ارزش های اسلامی، ارزشیابی کارکنان.

طراحی و ارائه ی مدل جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان شهرداری قم

چکیده هدف : هدف پژوهش حاضر طراحی و ارائه ی مدل جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان شهرداری قم بوده است. روش : نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است . نمونه 341 نفر از جامعه ، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. یافته ها : فرضیه اصلی تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده، بررسی و رابطه خطی بین ارزشیابی کارکنان و تعالی فرهنگ سازمانی اثبات شد. مقدار ضریب همبستگی به دست آمده نشان از میزان نقش متغیر ارزشیابی کارکنان و تعالی فرهنگ سازمانی بر پیشگویی کنندگی متغیر وابسته دارد. نتیجه گیری: بین تمام مولفه های ارزشیابی کارکنان که برخاسته از ارزش های اسلامی است و تعالی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد . بنابراین با انجام ارزشیابی کارکنان در سازمان های ارزش محور، مولفه های فرهنگ سازمانی نیز دچار تعالی می شود. واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، ارزش های اسلامی، ارزشیابی کارکنان.

پیاده سازی مدل رینالد و بتی در حوزه رضایت مشتری و تثبیت مدل با روش FUZZY DEMATEL

چکیده: در اين تحقيق سعي مي شود تا رابطه بين منافعي که محصول براي مشتري دارد، رضايت مشتريان و وفاداري آنان نسبت به محصولات یک شرکت مورد بررسي قرار گيرد. بدین منظور ابتدا با تکیه بر مدل رضایت مشتری رینالد و بتی عوامل موثر بر رضایت مشتری مشخص و با پخش پرسشنامه بین مشتریان یک شرکت در حوزه فرش رابطه بین مجموعه عوامل مشخص،سپس با تکنیک DEMATEL فازی بوسیله پرسشنامه های پخش شده بین متخصصین حوزه مدیرت و فرش نسبت به میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل فوق اقدام شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها موید این مطلب است كه بين منافع مصرف كننده و رضايت مصرف كننده و همچنين بين رضايت مصرف كننده و وفاداري نسبت به فروشنده و شركت و تبليغات دهان به دهان ارتباط وجود دارد که مطلوبیت و فوائد احساسی عوامل موثر بر رضایت مصرف کننده هستند و وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی و تبلیغات دهان به دهان عوامل تاثیرپذیر از رضایت مشتری می باشند که مطلوبیت به عنوان نفوذ کننده ترین عامل و وفاداری رفتاری به عنوان نفوذپذیرترین عامل در حوزه رضایت مشتری تعیین می گردد. کلیدواژه ها: رضایت مشتری، رینالد و بتی، DEMATEL فازی

سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد كاركنان ؛ مباني ، رويكرد ها و روشها

چكيده: منظور از ارزشيابي عملكرد، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و بطور رسمي ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان ،از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است. در گذشته ،مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند،در حالي كه امروز جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از ارزيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن كميت و كيفيت كار كاركنان اتخاذ نمايند . هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان بوده است. به اين منظور ابتدا مفهوم عملكرد و ارزشيابي آن از ديدگاه متخصصان بررسي شده و سپس رويكردها و روشهاي مورد استفاده در سيستم هاي ارزشيابي عملكرد بيان شده است. در پايان نيز ضمن برشمردن خطاهاي بالقوه در فرايند ارزشيابي عملكرد كاركنان ، ويژگيهاي سيستم هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد مورد ب

طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی

لفین: دکتر روح اله تولایی و زهرا صباغی موضوع: مدیریت جهادی سال انتشار(میلادی): 2016 وضعیت: تمام متن منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، شماره 28، تابستان 1394 تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ابعاد و مولفه های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی و طراحی الگوی مفهومی توسعه آن در سازمانهای ایرانی با روش سیستم های نرم می باشد. مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر ارزشهای ایرانی- اسلامی، با وجود فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی، به دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت متمایز می گردد. الگوی مدیریت جهادی یک سبک مدیریت عملیاتی جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنانچه دستیابی به الگوی توسعه مدیریت جهادی را یک دغدغه یا به بیان بهتر یک مسئله بدانیم، همانند تمامی مسائل در یک موقعیت مسئله مطرح می گردد. موقعیت مسئله ی دست یابی به الگوی توسعه مدیریت جهادی، یک موقعیت پیچیده است؛ زیرا نمی توان به درستی موقعیت مسئله را توصیف نمود یا به بیان بهتر، شرح موقعیت مسئله خود یک مسئله است، چنین موضوعی ریشه در تعدد

ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

ولفین: دکتر روح الله تولایی و دکتر سجاد شکوهیار موضوع: مدیریت جهادی سال انتشار(میلادی): 2016 وضعیت: تمام متن منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 19، پاییز 1393. تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: مدیریت می‌تواند در اشکال گوناگونی خود را نشان دهد؛ اما زمانی می‌تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد، که این مدیریت با مولفه های جهادی همراه باشد. در صورتی که مدیریت خردمند با رویکرد جهادی به هدایت سازمان بپردازد می تواند علاوه بر اهداف مالی به اهداف غیر مالی و متعالی سازمانی نیز نائل گردد. از سوی دیگر رویکرد مدیریت جهادی به عنوان یک رویکرد مدیریتی نیازمند شناخت بهتر توسط سازمان های ایرانی می باشد. تحلیل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی لازمه شناخت و تبیین بهتر آن رویکرد می باشد. لذا هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مولفه-های کلیدی مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانیبا استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. در این تکنیک علاوه بر شاخص مالی سه شاخص مشتری، فرایندهای کلیدی و رشد و یادگیری جهت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. هنگامیکه هم شاخصهای

رابطه ساختار و استراتژی

فرد چندلر، پروفسور برجسته تاریخ بازرگانی دانشگاه هاروارد و دانشگاه جان هاپکینز، نخستین کسی بود که به بحث رابطه میان استراتژی و ساختار بنگاه پرداخت. مطالعات او نشان داد که ساختار تابع استراتژی است و با تحول استراتژی های سازمان، ساختار آن نیز دستخوش تغییر می گردد؛

برنامه ریزی استراتژیک سازمان

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی برنامه ریزی استراتژیک سازمان را طراحی می کنند. مهمترین ویژگی این فرآیند در ماهیت کار گروهی آن نهفته است. زیرا در قالب چنین فرآیند و کارگروهی است که اعتقاد و باور به استراتژی سازمان شکل می گیرد و افراد درگیر در این فرآیند، احساس تعلق و مالکیت نسبت به آن پیدا می کنند. بعلاوه چنین فرآیندی باعث تسهیل مرحله استقرار استراتژی سازمان می گردد.

BSC و نقشه استراتژی

در حالی که استراتژی به ما می گوید که یک سازمان قصد رفتن به کجا را دارد ، نقشه استراتژی به وضوح این را مشخص می کند که چگونه سازمان به آنجا خواهد رفت . نقشه استراتژی به عنوان یک ابزار ارتباطی بین استراتژی و Balanced Scorecard قرار می گیرد و یک چارچوب بصری برای استراتژی یک سازمان را ارایه می نماید و این که قرار است چگونه ارزش ایجاد شود .یک نقشه استراتژی خوب با ارتباط 1 ) نتایج بهره وری و رشد مورد نظر ، 2 ) ایجاد جذابیت و ارزش برای مشتریان ، 3) عملکرد فوق العاده فرآیندهای داخلی و 4) قابلیت های مورد نیاز از سرمایه های غیرملموس ، زمینه اجراء موفقیت آمیز یک استراتژی را فراهم می کند. نقشه استراتژی یک سازمان به همراه BSC می بایست بیانگر داستان استراتژی یک سازمان باشد . داستانی که آنها را از رقبا متمایز می کند .

BSC و نقشه استراتژی (2)

هر سازمان دارای یک استراتژی جهت خلق ارزش برای مشتریان، سهامداران و ذینفعان است .تاکنون از چارچوب ها و رویکردهای مختلفی به منظور تشریح عوامل تاثیرگذار در استراتژی استفاده شده است . رویکرد BSC یکی از این نمونه ها است که خلق ارزش در یک سازمان را وابسته به چهار عامل و یا دیدگاه مختلف می داند . در بخش اول با مفاهیم اولیه نقشه استراتژی ، تعامل آن با BSC و نحوه شناسایی اهداف جهت استقرار درون نقشه استراتژی اشاره گردید. در این بخش بحث خود را در ارتباط با نقشه استراتژی ادامه داده تا در نهایت به این موضوع مهم برسیم که چگونه می توان با تولید نقشه استراتژی از بطن استراتژی و استقرار یک سیستم BSC و تدوین یک برنامه عملیاتی ، زمینه اجرای استراتژی را در عمل فراهم کرد .