پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

ارائه نرم افزار مديريت عملكرد سازماني

        قابليت هاي های محصول

           -   دارای داشبورد مدیریتی به منظور نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف سازمان

           -    امکان ایجاد پایگاه داده های عملکردی سازمان

           -    قابلیت اجرای فرایندهای ارزیابی بر اساس مدل هاي علمي (EFQM , BSC  و ...)

           -    قابلیت شناسایی سریع انحرافات عملکردی سازمان

           -   قابلیت تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد و شناسایی عارضه های سازمانی

           -   قابلیت اجرای فرایند برنامه ریزی بهبود عملکرد در هر سطح سازمانی

           -   قابلیت اندازه گیری میزان تحقق اهداف عملکردی سازمان

           -  قابلیت شناسایی سریع انحرافات سازمان از مسیر اهداف

           -  قابلیت نظارت و کنترل نتایج اجرای برنامه های بهبود عملکرد

           -  قابلیت به روزآوری شاخصها و اهداف و مقایسه اثربخشی اهداف جدید با اهداف گذشته

           -  قابلیت ارتباط اهداف واحدها با اهداف کلی سازمان و تعیین میزان تأثیر تحقق اهداف واحد ها بر تحقق اهداف کلی سازمان

           -   قابلیت ایجاد سطح دسترسی به اطلاعات عملکردی مورد نیاز هریک از مدیران سازمان

           -    قابلیت دریافت اطلاعات از فایل ها و بانک های اطلاعاتی

           -    قابلیت یکپارچه شدن و تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارهای سازمانی