پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

نرم افزار ارزشيابي عملكرد كاركنان

امکانات سامانه نرم افزاری

 • وجود محیط های کاربری مختلف جهت ورود به نرم افزار (مدیر ، راهبر بخشی ، ارزیاب و...)
 • وجود لایه های متعدد دسترسی جهت مدیریت سیستم
 • وجود سامانه مدیریت اخبار
 • قابلیت انعطاف پذیری بالا در تعیین محور ، شاخص ، سنجه و ...
 • قابلیت فرم سازی به صورت خودکار
 • قابلیت بارگزاری فایل های متعدد جهت مشاهده
 • قابلیت بازبینی فعالیت های ارزیابی در کارتابل های جداگانه
 • قابلیت هماهنگی نرم افزار با نظام هماهنگ پرداخت و همچنین نظام مدیریت خدمات کشوری
 • قابلیت مشاهده فرم های ارزیابی به صورت دو سویه
 • قابلیت متصل شدن و ارتباط دو طرفه برحسب مورد و نیاز با دیگر سیستم های موجود در شهرداری براساس استانداردهای متداول نرم افزاری از قبیل XML, WEBSERVICE
 • قابلیت ایجاد گروه های ارزیابی منطبق بر ستاد، مناطق و سازمان ها
 • قابلیت ارزیابی عمومی به شرح ذیل:

- اعمال شاخص های عمومی برای تمامی مشاغل

- اعمال ضرایب و اولویت شاخص های عمومی به تناسب مشاغل

- ارائه گویه های هر شاخص عمومی به تفکیک گروه های مشاغل

- ارائه فرم های ارزیابی عمومی کارکنان به تفکیک گروه های مشاغل

- امکان ارزیابی توسط منابع تعیین شده

 • قابلیت ارزیابی تخصصی به شرح ذیل:

- اعمال شاخص های تخصصی برای تمامی مشاغل

- اعمال ضرایب و اولویت شاخص های تخصصی به تناسب مشاغل

- ارائه گویه های هر شاخص تخصصی به تفکیک شغل

- ارائه فرم های ارزیابی تخصصی کارکنان به تفکیک شغل

- امکان ارزیابی توسط منابع تعیین شده

 • قابلیت ارائه شیوه اجرایی ارزیابی عمومی و تخصصی به کاربران
 • قابلیت تجمع و ضریب دهی امتیازات شاخص های عمومی ، شاخص های تخصصی ، پیشنهادات، دوره های آموزشی و سایر معیارهای ارزیابی
 • قابلیت ارائه نتایج در قالب فرم های ارزشیابی نظام هماهنگ و مدیریت خدمات کشوری
 • قابلیت ارائه میزان انحراف ارزیابان از ارزیابی صحیح
 • قابلیت تخصیص وظایف تخصصی افراد در سطح اداره
 • قابلیت اضافه و کم شدن وظایف در سطح اداره
 • قابلیت اختصاص شاخص ها و سنجه ها به صورت خودکار بر اساس وظایف تعریف شده برای افراد
 • قابلیت های متنوع در چارت سازمانی
 • قابلیت ایجاد دسترسی های منعطف جهت کاربران
 • قابلیت نرمال سازی نمرات
 • قابلیت ارزیابی به صورت ساده و ترکیبی
 • ابلیت ثبت و بررسی اعتراضات
 • قابلیت مشاهده افراد ارزیابی نشده