پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

استقرار نظام پيشنهادها

  • تعريف :

 نظام پيشنهادات عبارتست از : يك نظام مدون براي فعال كردن ذهن افراد و به كارگيري ايده ها و نظرات آنان جهت حل مشكلات و نارسائيهاي موجود و بهبود فعاليتهاي سازمان و همسو سازي هرچه بيشتر اهداف فردي با اهداف سازماني و در نتيجه افزايش انگيزه و تعهد و تعلق سازماني كاركنان نسبت به تمامي امور در سازمان .

اين نظام جهت تقويت هويت انساني و دور شدن از هويت ابزاري انسانها در سازمان گام بر مي دارد و به فعال سازي انديشه هاي آنان براي تحقق كار آمد تر اهداف سازمان كمك مي كند . در اين نظام بابت انديشه ها و تفكر ات كاركنان پاداشهاي مادي پرداخته مي شود .البته اين پاداشها ارزش انديشه هاي آنان نيست ، اما كمكي در جهت بهبود وضعيت رفاهي آنان است . ارزش واقعي انديشه ها ، مشاركت دادن آنها در تصميم گيريهاي امور سازمان است .