پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

مديريت دانش و فناوري

امروزه يكي از مهمترين سرمايه‌هاي يك سازمان، دانش رسوب شده در آن سازمان محسوب مي‌شود. دانش افراد در يك سازمان متولد شده، رشد يافته و به بلوغ مي‌رسد. پس از بلوغ با كسب تجربيات بيشتر يك فرد در يك تخصص به فرزانگي مي‌رسد و متأسفانه در همين زمان است كه سازمان آن فرد را از دست مي‌دهد. مديريت دانش به دنبال توليد دانش بيشتر در سازمان، ارتقاء و به ظهور رساندن، و بهره‌برداري از آن است.

در ”عصر دانش“، فناوري، دانش لازم براي ساخت كالاها، ‌ارائه‌ي خدمات و اداره‌ي‌ بهتر منابعي ‌است ‌كه ‌با ارزش و محدودند. به عبارت ديگر فناوري را مي‌توان كليه‌ي دانش‌ها، فرآيندها، ابزارها، روش‌ها و سيستم‌هاي بكار رفته در ساخت محصولات و ارائه‌ي خدمات تعريف كرد. هر شركت يا بنگاه بايد فناوري‌هاي مورد نياز خود را در مرحله‌ي شناسايي، اخذ، اكتساب،‌ انتقال، بهره‌برداري و توسعه به خوبي مورد مطالعه قرار داده و به شيوه‌اي علمي با آن مواجه شود.

شركت مشاوران فرداي خاورميانه در اين حوزه خدمات زير را ارايه مي‌نمايد:

- طرح‌ريزي و تشكيل مديريت دانش و فناوري در شركت‌ها و سازمان‌ها

- تدوين مدل مديريت دانش بومي

- ترسيم اطلس دانشي، اطلس فناوري و درخت فناوري براي شركت‌ها و سازمان‌ها

- مشاوره در خصوص فناوري‌هاي سازمان در كليه‌ي مراحل شناسايي، اخذ، اكتساب،‌ انتقال، بهره‌برداري و توسعه

- آموزش كليه‌ي موارد مديريت دانش و فناوري در سطوح مباني، پيشرفته و عملي