پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

ارائه دهنده نرم افزار جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اساس روش ارزيابي 360 درجه