پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

تدوين و اجراي مدل EFQM

EFQM سرواژه عبارت (European Foundation for Quality Management) يك مدل تعالی و چاچوب کاربردی و غیر تجویزی است که سازمان ها را قادر می سازد: 
1- ارزیابی کنند که در چه نقطه ای از مسیر تعالی(Excellence) قرار دارند، به انها کمک می کند تا نقاط قوت کلیدی و شکاف های بالقوه مرتبط با چشم انداز(Vision) و ماموریت(Mission) بیان شده خود را درک کنند.
2- زبان و روش تفکر مشترکی را در مورد سازمان بوجود آورند تا انتقال اثربخش ایده ها در درون و بیرون سازمان را تسهیل کنند.
3- ابتکارات موجود و برنامه ریزی شده را یکپارچه نموده، دوباره کاریها را حذف و شکاف ها را شناسایی کنند.
4- ساختار پایه ای را برای نظام مدیریت زمان فراهم سازند.
همه سازمانها تلاش می کنند تا موفق شوند، برخی شکست می خوردند، برخی دیگر در دوره هایی به موفقیت می رسند اما سرانجام از نظرها محو می شوند و تعداد اندکی نیز به موفقیت پایدار دست یافته و این سازمان ها شایسته تحسین و احترام هستند. مدل تعالی EFQM برای به رسمیت شناختن و ترویج موفقیت پایدار ایجاد شده و رهنمودهایی را برای سازماهایی که به دنبال کسب موفقیت پایدار هستند ارائه می نماید.
مدل EFQM مبتنی بر نه معیار(Criteria) می باشد، پنج معیار توانمند سازها(Enabler) و چهار معیار نتایج(Result) هستند. معیارهای توانمند سازها، آنچه را که یک سازمان انجام می دهد و اینکه چگونه انجام می دهد را پوشش می دهند و معیارهای نتایج آنچه را که سازمان به دست می آورد را پوشش می دهند. معیارهای توامند ساز عبارتند از:
1- رهبری (Leadership) 
2- راهبرد (Strategy) 
3- کارکنان(People) 
4- شراکت ها و منابع(Partnerships & Resources) 
5- فرآیندها، محصولات و خدمات(Processes,Products&Services)
نتایح عبارتند از:
1- نتایج کارکنان(People Results) 
2- نتایج خریدار(Customer Results) 
3-نتایج جامعه(Society Results) 
4- نتایج کلیدی(Key Results) 
این معیارهای نه گانه برای سازمانها بر اساس رهنمودهای EFQM و وزن امتیازی هر یک بررسی و امتیازی بین 0 تا 1000 برای سازمان لحاظ می شود.