پشتیبانی

info@daneshfarda.ir | با ما تماس بگیرید: 36831505-021

مديريت عملكرد

مديريت عملكرد از دغدغه‌هاي هميشگي مديران بوده و هست. استراتژي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي طرح‌ريزي و اجرا شده در جهت نيل به اهداف سازماني، همواره نياز به پايش و كنترل دارند تا عملكردي مطابق با آنچه از آنها انتظار مي‌رود، داشته باشند. مبتني بر اين نياز، همواره مديران از سيستم‌هاي گوناگوني براي مديريت عملكرد مجموعه‌ي تحت سرپرستي خود بهره‌ گرفته‌اند، كه اين امر موجب پيداش نسل‌هاي مختلفي از سيستم‌هاي مديريت و ارزيابي عملكرد شده است.

شركت مشاوران فرداي خاورميانه در اين حوزه خدمات زير را ارايه مي‌نمايد:

- طرح‌ريزي و اجراي مدل مديريت عملكرد بومي

- مشاوره در جهت بهبود عملكرد سازماني و رفع گلوگاه‌ها

- آموزش مديريت عملكرد در سطوح مباني، پيشرفته و عملي